Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Truhlářství Pavel Hlobil

sídlo: Věžky u Přerova 13, 751 19 Vlkoš

IČO: 48826626

tel: 581 223 136, 603 548 813

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího. Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.

Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí, budou Kupujícímu zaslány e-mailem (odkaz na webové rozhraní) nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu. Obchodní podmínky jsou také dostupné prostřednictvím webového rozhraní.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

OBJEDNÁVKY

Naším základním sortimentem jsou postele, sedací soupravy a další nábytek vyráběný z kvalitního masivu. Vše vyrábíme na zakázku a proto jsou v tomto případě naše dodací lhůty o málo delší, než běžných několik dnů. Za to ale nabízíme garanci, že za své peníze získáte kvalitní a trvanlivé vybavení bytu, domu, chaty, chalupy nebo hotelu.

U každé objednávky máte možnost si vybrat druh dřeva a také odstín moření. Odstín nábytku vám tedy můžeme maximálně přiblížit například odstínu podlah. Pokud budete mít zájem, objednané zboží vyrobíme i v atypických rozměrech. Stačí připsat přesné rozměry do části "komentář k objednávce" a než začneme objednávku vyřizovat, zavoláme a vše definitivně upřesníme.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. U některých objednávek (větší množství apod.), Vás zkontaktujeme, pro potvrzení objednávky, telefonicky.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží

BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží Vám doručíme.
Objednávky do 2 500 Kč - poštovné 190 Kč.
Objednávky od 2 501 Kč do 5 000 Kč - 350 Kč.
Objednávky od 5 001 Kč do 8 000 Kč - 580 Kč.
Objednávky od 8 001 Kč do 11 500 Kč - 700 Kč.
Objednávky od 11 501 Kč do 15 000 Kč - 850 Kč.
Objednávky nad 15 000 Kč - poštovné 950 Kč.

DODACÍ LHŮTY

  1. Zboží skladem (přikrývky, polštáře, povlečení, ...) do tří dnů.
  2. Výroba nábytku a postelí nejpozději do šesti týdnů. Přesný termín dohodneme po obdržení objednávky.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se individuálně nedohodneme na delší lhůtě.

Jakost při převzetí (§ 2161 občanského zákoníku)

Zaručujeme se, že zboží nemá při převzetí vady. Zejména, že:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností

a) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

c) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Jestliže jsme Vás před uzavřením smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost věci liší a Vy jste s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasili, uvedené odst. a) až d) se nevyužijí.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

 

Uplatnění práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění můžete uplatnit do 24 měsíců od doby, kdy jste si naše zboží převzali (§ 2165 občanského zákoníku), pokud u výrobku není uvedena lhůta delší.

Jestliže se prodávající a kupující domluví na zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nebude k takovému ujednání přihlíženo. Výjimku představuje koupě již použitého zboží, u kterého je v souladu s ustanovením § 2168 občanského zákoníku možno zkrátit tuto dobu na polovinu, tedy 1 rok. Jakmile zjistíte vadu, oznamte nám ji bez zbytečného odkladu. (§1922 občanského zákoníku)Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

 

Co můžete požadovat

Jestliže má věc vadu můžete požadovat její odstranění.

Podle své volby můžete požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.Můžeme odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.Ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského zákoníku o právech z vadného plnění se nepoužijí.Můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud a) jsme odmítli vadu odstranit nebo ji neodstranili v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku,b) se vada projeví opakovaně,c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou jste obdrželi.Nemůžete odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 občanského zákoníku se nepoužijí.

Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme zakoupenou věc nebo nám prokážete, že je věc odeslána.

 

Postup při reklamaci:

1) jestliže zjistíte vadu, oznamte nám tuto skutečnost bez zbytečného odkladu,
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte prosím důvod reklamace, Vaši adresu a kontaktní údaje
4) přiložte prosím alespoň kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Jestliže nás požádáte, rádi vám písemně potvrdíme, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají naše povinnosti v případě vadného plnění ( § 2166 odst. 1 občanského zákoníku).

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit odsmlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení zboží. Tato lhůta zůstává zachována, jestliže jste nám v jejím průběhu odešlete oznámení o odstoupení.

V případě odstoupení od smlouvy Vám vrátíme uhrazenou cenu, včetně nákladů na dodání do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení, a to na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než nám zboží vrátíte či než prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět k nám.

Jestliže jste zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám v souladu s ustanovením § 1832 odst. 2 občanského zákoníku náklady na dodání zboží jen výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. V případě odstoupení od smlouvy nesete náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.

Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naši adresu). Pro odstoupení můžete využít také náš vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

1. Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na Naší vůli amůže k nim dojít během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

2. dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů ajejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na Naší vůli;

3. Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

4. Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

5. Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jejnení možné vrátit;

6. dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

7. dodávka novin, periodik nebo časopisů;

8. dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení odSmlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy jste povinní nám zboží zaslat nejpozději do 14dnů od odstoupení, přičemž nesete náklady spojené s navrácením zboží.

V případě odstoupení z důvodu, že porušení smlouvy na naší straně, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k nám, ovšem opět pouze do výše ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme při dodání zboží nabízeli.

Odpovídáte nám škodu v případech, kdy bude zboží poškozeno v důsledku Vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.Způsobenou škodu Vám v takovém případě vyúčtujeme poté, co nám zboží bude vráceno.Splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili cenu zboží,jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení ceny.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než vám dodáme Zboží,pokud existují objektivní důvody, proč není možné zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze zboží). Můžeme také od smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

V případě, že odstoupíme od smlouvy, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, bude Vám přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

V souladu s ustanovením § 14 a § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je možné a máte jako spotřebitel právo řešit případné spory vzniklé mezi námi mimosoudní cestou.


Jestliže by vzniklý spotřebitelský spor nebylo možné vyřešit vzájemnou dohodou, což je naší největší preferencí, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce, 
Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Web: adr.coi.cz

U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce:https://adr.coi.cz/cs .

Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. 
Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. 

Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebona emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a doručovací a fakturační adresa, odlišuje-li se od adresy bydliště, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, případně dalších osobních údajů, které uvede v objednávce nebo při registraci uživatelského účtu (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze.

Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujícího Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží Kupujícímu, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a provozovatel email-marketingového systému.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 
Zákony a předpisy:

  • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  • zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

 

 

© 2012-2023 Pavel Hlobil | Tvorba webových stránek carl.cz